2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040045-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธีรานันท์ แสนเสนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TEERANUN SAENSENA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเคมี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสังเคราะห์วัสดุนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์สีดำเจือโลหะเหล็ก (Fe) และเงิน (Ag)เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงสำหรับการกำจัดไมโครพลาสติก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SYSTHESIS OF BLACK TITANIUM DIOXIDE DOPED Fe AND Ag AS A PHOTOCATALYST FOR MICROPLASTIC REMOVAL. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 เมษายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 285/2563 ลว.10 เม.ย. 63
D อนุมัติเค้าโครง 27 เมษายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ คำสั่งคณะที่ 92/2562 ลว. 17 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-