2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615040061-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สราวุธ หมอดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SARAWUT MODEE
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 32/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าความหนาแน่นแห้งของวัสดุชนิดต่าง ๆ จากการอ่านค่าโดยเครื่องมือวัดนิวเคลียร์เกจในงานก่อสร้างทางหลวง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) FACTORS AFFECTING THE DRY DENSITY OF MATERIALS USING NUCLEAR DENSITY GAUGES IN HIGHWAY CONSTRUCTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กันยายน 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 650/2562 ลว. 19 สิงหาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 กันยายน 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 12 กันยายน 2562 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 ตุลาคม 2563 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 653/2563 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 16 ตุลาคม 2563 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 ธันวาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ คำสั่งคณะฯ ที่ 909/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าความหนาแน่นแห้งของวัสดุชนิดต่างๆ จากการอ่านค่าโดยเครื่องมือวัดนิวเคลียร์เกจในงานก่อสร้างทางหลวง 
ชื่อวารสาร วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (วสท.) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 พฤศจิกายน 2563 
ปีที่ 32  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ