2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040063-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กริช กองเพชร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. GRICH KONGPHET
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การทำลายขยะโดยอาศัยพลาสมาร้อนที่ออกแบบด้วยกลุ่มตัวนำอิเล็กโทด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THERMAL PLASMA TORCH DESIGN VIA THE USE OF MULTIPLE ELECTRODES FOR WASTE DESTRUCTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 334/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤษภาคม 2562 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. อำนาจ สุขศรี คำสั่งคณะวิศวฯที่ 72/2562 ลว. 11 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน