2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040075-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐภัทร ศรีสม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAPAT SRISOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แบบจำลองการควบคุมการบินของเครื่องบินโดยใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) AIRCRAFT FLIGHT CONTROL MODEL USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 342/2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤษภาคม 2562 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 756/2561 ลว. 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 756/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-