2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615040078-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ประจวบ บัวเพชร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PACHUAB BUAPHET
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 123/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565) (Pass as in the announcement No. 123/2022 on September 1, 2022) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์การตอบสนองต่อลมกระโชกของเครื่องบินโดยพิจารณาความยืดหยุ่นของโครงสร้าง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) GUST RESPONSE ANALYSIS OF A FLEXIBLE AIRCRAFT 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 344/2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤษภาคม 2562 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 596/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 8 พฤศจิกายน 2565 PASS
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 757/2561 ลว. 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-