2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615040079-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สรศักดิ์ พันมะณีย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SORASAK PANMANEE
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประมาณค่าของแรงทางอากาศพลศาสตร์ในสภาวะไม่คงตัวสำหรับการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นอากาศพลวัตด้วยการใช้แบบจำลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหลกับโครงสร้าง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ESTIMATION OF UNSTEADY AERODYNAMIC FORCES FOR AEROELASTIC ANALYSIS USING FLUID-STRUCTURE INTERACTION SIMULATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 345/2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤษภาคม 2562 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นที พนากานต์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 187/2563 ลว. 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 187/2563 ลว. 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563