2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040087-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุรพงษ์ ชาวสวนงาม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SURAPONG CHAWSUANNGAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบเลี้ยงปลาแบบน้ำหมุนเวียนสำหรับการควบคุมแบบกำกับดูแล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Mathematical Modeling of A recirculating aquaculture system system for supervisory control 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 356/2562 ลว. 16 พฤษภาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 พฤษภาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 29 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี คำสั่งคณะฯ ที่ 854/2561 ลว.17 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. กัลยกร ขวัญมา คำสั่งคณะฯ ที่ 856/2561 ลว.17 กันยายน 2561