2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040093-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วรวุฒิ สุวรรณเรือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WORAVUT SUWANRUENG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) เครื่องตัดตอซังข้าว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) RICE STRAW STUMP CUTTER 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 270/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤษภาคม 2562 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต คำสั่งคณะวิศวฯที่ 974/2561 ลว. 31 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-