2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040100-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนากร พนาพุฒิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANAKORN PANAPUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การจัดตารางการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย ที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Operation Scheduling of a Household Appliance with Solar Photovoltaic System Installation 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งคณะฯที่ 125/2563 ลว.4 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 26 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 893/2562 ลว.29 ต.ค. 62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-