2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050002-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อำพรศิริ รอบรู้เจริญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss AMPORNSIRI ROBRUCHAROEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ให้นักศึกษาทำเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง อ.ทีปรึกษา เนื่องจาก อ.นุช เกณีษย ราชการก่อน นศ.อนุมัติเค้าโครง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ให้นักศึกษาทำเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง อ.ทีปรึกษา เนื่องจาก อ.นุช เกณีษย ราชการก่อน นศ.อนุมัติเค้าโครง 
รายละเอียด C&I ภาษาอังกฤษ / ให้นักศึกษาทำเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง อ.ทีปรึกษา เนื่องจาก อ.นุช เกณีษย ราชการก่อน นศ.อนุมัติเค้าโครง 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน สอบเข้า ปศ.53/2561 ลว.9พค.2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-