2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050017-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พิริยพงษ์ พงษ์ศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PIRIYAPONG PONGSRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การใช้สถานการณ์ปัญหาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) USING PROBLEM SITUATIONS TO ENHANCE STUDENT ENGAGEMENT 
รายละเอียด โทรศัพท์ 0914170802 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มิถุนายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 209/2563 ลว. 2 มิถุนายน 2563
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 7 มิถุนายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 209/2563 ลว. 2 มิถุนายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 12 มิถุนายน 2563 Turnitin 20%
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน สอบเข้า ปศ.54/2561 ลว.31พค.2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. หล้า ภวภูตานนท์ คำสั่ง ศศ.บศ.289/2562 ลว.24 พ.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. นิศากร บุญเสนา