2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050025-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กนกวรรณ คุ้มยา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANOKWAN KUMYA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปรแกรมสำหรับผู้ปกครองในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีภาวะออทิซึม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PARENTS TRAINING PROGRAM FOR TRAIN THEIR CHILDREN WITH AUTISM IN SELF HELP SKILLS 
รายละเอียด EI ป.โท 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.634/2562 ลว. 19 กันยาน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 ตุลาคม 2562 24% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-