2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050090-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มนัสวี ตาชูชาติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MANATSAWEE TACHOOCHAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนศิลปะ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 55/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE RESULTS OF INTERDISCIPLINARY INTEGRATED MANAGEMENT ON NATURE AND ENVIRONMENT TOPIC FOR GRADE 1 STUDENTS 
รายละเอียด C&I ศิลปะฯ โทรศัพท์ 0931066322 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.737/2562 ลว. 27 พ.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 27 ธันวาคม 2562 28% ภาคปลาย 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 มิถุนายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.179/2563 ลว. 21 พ.ค. 2563
F แจ้งผลสอบ 10 มิถุนายน 2563 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ เรื่อง ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 พฤษภาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่7 เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 มิถุนายน 2563 ถึง 1 มิถุนายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สถานที่จัดประชุม แบบออนไลน์ ผ่านZoom  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 243-251  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper