2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050106-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุภาวดี สีตามาตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPAWADEE SEETAMART
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการตอบตามความปรารถนาของสังคมต่อคุณภาพแบบวัดจริยธรรม การใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECT OF A SOCIALLY DESIRABLE RESPONDING ON QUALITY OF INTERNET USEGE ETHICS SCALE FOR GRADE 10-12 STUDENTS 
รายละเอียด ป.โท วัดผล (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 สิงหาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.543/2562 ลว. 25 ก.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 26 สิงหาคม 2562 Turnitin 17%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-