2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615050115-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐวิทย์ อูปแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAWIT OOPKAEW
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A STUDY ON MATHEMATICAL UNDERSTANDING OF 9th GRADE STUDENTS BY USING LESSON STUDY. 
รายละเอียด โท คณิต แบบ 1 ไม่เอาใบประกอบ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2564 "ผลการสอบ ไม่ผ่าน" คำสั่ง ศศ.บศ.063/2564 ลว. 29 มกราคม 2564 "
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤษภาคม 2564 Turnitin 23%
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 พฤษภาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.103/2564 ลว. 5 เมษายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. หล้า ภวภูตานนท์ คำสั่ง ศศ.บศ.828/2562 ลว. 12 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. นิศากร บุญเสนา 650931217298