2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050117-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนินท์ วดีศิริศักดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANIN WADEESIRISAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ผ่านการแสดงแทนในลำดับกิจกรรมการสอน ของนักเรียนในการแก้ปัญหาปลายเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) AN ANALYSIS OF STUDENT’S MATHEMATICAL UNDERSTANDING THORUGH REPRESENTATION IN OPEN-ENDED PROBLEM SOLVING 
รายละเอียด คณิตศาสตร์ ป.โท (โครงการพิเศษ) โทรศัพท์ 0900268969 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤศจิกายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 728/2562 ลว. 18 พ.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤศจิกายน 2562 Turnitin 8% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 62
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน สอบเข้า ปศ.54/2561 ลว.31พค.2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร คำสั่ง ศศ.บศ. 233/2562 ลว. 7 พ.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-