2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615050159-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ภัสชากาญจน์ ลบหล้า ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PHATCHAKAN LOBLA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาทักษะสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับหุ่นมือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Social Skill for Children with Autism by Using Storytelling Activities and Hand Puppet 
รายละเอียด EI ป.โท 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤศจิกายน 2562 Turnitin 17%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 มิถุนายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 316/2564 ลว.9 มิถุนายน 2564
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 21 กันยายน 2564 เสนอ กก.คณะ 28 ต.ค. 2564
F แจ้งผลสอบ Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 21 กันยายน 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การพัฒนาทักษะสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึมโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับหุ่นมือ The Development of Social Skills for Children with Autism by Using Storytelling Activities Together with Hand Puppet 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 สิงหาคม 2564 
ชื่อการประชุม นวัตกรรมการศึกษา : อนาคตและความท้าทายในการวิจัยทางการศึกษา ด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ “Innovative Education: Future and Challenge in Educational Research on Teaching and Learning toward Professional Development”  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 สิงหาคม 2564 ถึง 30 สิงหาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
สถานที่จัดประชุม นำเสนอรูปแบบออนไลน์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 143-153  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper