2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050159-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ภัสชากาญจน์ ลบหล้า ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PHATCHAKAN LOBLA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาทักษะสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับหุ่นมือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Development of Social Skill for Children with Autism by Using Storytelling Activities and Hand Puppet 
รายละเอียด EI ป.โท 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤศจิกายน 2562 Turnitin 17%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สุชาติ ทั่งสถิรสิมา เปลี่ยนจาก อ.ดร.กรวรรณ โหม่งพุฒ 650931417259
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์