2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050162-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เลิศชัย แก้วภักดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. LERTCHAI KAEWPUKDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แอปพลิเคชันในการคัดกรองการแปรเสียงพยัญชนะ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Application for Consonant Screening Test 
รายละเอียด EI ป.โท โทรศัพท์ 0645416917 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.838/2562 ลว.19 ธ.ค.2562
D อนุมัติเค้าโครง 15 มกราคม 2563 16% ภาคปลาย 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. อภิศักดิ์ พัฒนจักร คำสั่ง ศศ.บศ.607/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562