2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050164-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิรุติ พรมจันทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. VIRUT PHROMJUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการใช้โปรแกรมการสร้างวินัยเชิงบวกต่อการควบคุมอารมณ์ของนักเรียนอนุบาลที่มีภาวะออทิซึม สเปกตรัม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECT OF USING A POSITIVE DISCIPLINE PROGRAM ON ENHANCING EMOTIONAL CONTROL IN KINDERGARTEN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER 
รายละเอียด EI ป.โท 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ตุลาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 668/2562 ลว. 9 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 14 พฤศจิกายน 2562 Turnitin 9%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. กรวรรณ โหม่งพุฒ คำสั่ง ศศ.บศ.465/2562 ลว. 25 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์