2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615060026-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กรรณิการ์ ภูธรชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss กรรณิการ์ ภูธรชัย
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของโปรแกรมการจัดการอาการต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในโรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS OF SYMPTOMS MANAGEMENT PROGRAM ON HEALTH OUTCOMES AMONG OLDER PEOPLE WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE, NONGWAUSO HOSPITAL, UDONTHANI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 พฤศจิกายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 15 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมรภพ บรรหารักษ์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 404/2561 ลว.18 ธ.ค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-