2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615060029-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สายสุดา จันหัวนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAISUDA CHANHUANA
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 161/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การรับรู้เกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน การใช้และเงื่อนไขการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินหากเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันของผู้สูงอายุในชุมชน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Perceptions of Acute Myocardial Infarction, Utilization and Conditions for Using Emergency Medical Service System among Community-Dwelling Older Adults 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤศจิกายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 24 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมรภพ บรรหารักษ์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่19/2563 ลว.20 ม.ค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-