2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615060037-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทวีศิลป์ กุละนาม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TAWEESIN KULANAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การป้องกัน ควบคุมและการเฝ้าระวังโรควัณโรคปอดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Prevention, Control and Surveillance of Pulmonary Tuberculosis by Community Participation at Praarjanban Tanakaro Hospital, Phuphan District, Sakon Nakhon Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ธันวาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 30 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. กิตติภูมิ ภิญโย คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 237/2563 ลว.2 ธ.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-