2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615060055-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง รัตนาภรณ์ อัศวเมฆิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. RATANAPORN AUSSAWAMAYKIN
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาแบบประเมินระดับความเสี่ยงต่อเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Development of risk assessment tool for gestational diabetes mellitus. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 18 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พักตร์วิไล ศรีแสง คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 11/2562 ลว.8 ม.ค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-