2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615060057-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จรรฎา ภูยาฟ้า ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JUNDA PUYAFA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ASSOCIATION BETWEEN PERCEIVED SUSCEPTIBILITY AND RISK OF CORONARY ARTERY DISEASE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 168/2562 ลว 2 ก.ค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-