2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615060064-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง อัญชลี รอดสิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. ANCHALEE RODSIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการลดไข้ของผู้ดูแลเด็กป่วยอายุ 1-5 ปี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) KNOWLEDGE ATTITUDE AND FEVER REDUCING BEHAVIOR OF CAREGIVERS OF CHILDREN1-5YEARS OLD 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 12/2562 ลว.9 ม.ค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-