2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615060067-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ประภัสสรา พิศวงปราการ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRAPASSARA PISSAWONGPRAKAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความรอบรู้สุขภาพด้านการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของนักศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SAFE SEX HEALTH LITERACY AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS IN KHON KAEN PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อรสา กงตาล คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 4/2562 ลว.7 ม.ค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-