2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615060079-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. DAOKHAM DOUANGKHAMCHAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. DAOKHAM DOUANGKHAMCHAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 40/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ด้านโภชนาการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ ของครู และครูพี่เลี้ยง ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Knowledge, Attitude, and Practice in Nurtrition Aspect Follow National Standard For Early Childhood Centers of Teachers and Nanny Teachers in Early Childhood Development Centers, Muang District, Khon Kaen Province. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 13 มกราคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่194/2562 ลว 25 ก.ค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-