2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615070004-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มุทิตา คำวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MUTHITA KHAMWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 76/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การทดสอบการตอบสนองเชิงการทำหน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่อไบโอฟิล์มของเชื้อ Burkholderia pseudomallei 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) In vitro investigation of neutrophil functions responses to Burkholderia pseudomallei biofilm 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 ธันวาคม 2562 คำสั่งที่ 2239/2562 ลว 20 ธันวาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 27 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ คำสั่งที่ 1012/2562 ลว 18 มิถุนายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ คำสั่งที่ 1012/2562 ลว 18 มิถุนายน 2562