2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615070005-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทินภัทร สีบาล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TINNAPAT SEABAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ฟาร์มาโคเมแทโบโนมิคส์ของการตอบสนองต่อยา gemcitabine ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Pharmacometabonomics of gemcitabine-response cholangiocarcinoma cells 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 มีนาคม 2563 คำสั่งที่ 495/2563 ลว 19 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 5 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม คำสั่งที่ 1048/2562 ลว 20 มิถุนายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์ คำสั่งที่ 2001/2562 ลว 12 พฤศจิกายน 2562