2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615070010-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณภัทรชนก หาญวารี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NAPATCHANOK HANWAREE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สรีรวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา สรีรวิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของเทตระไฮโดรเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและการทำงานของหลอดเลือดที่ผิดปกติในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคเบาหวาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effect of tetrahydrocurcumin on oxidative stress and vascular dysfunction in experimentally induced diabetic rats 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 มีนาคม 2563 คำสั่งที่ 499/2563 ลว 19 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 30 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. วีระพล แสงอาทิตย์ คำสั่งที่ 1151/2562 ลว 9 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ คำสั่งที่ 1151/2562 ลว 9 กรกฎาคม 2562