2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615070016-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชุติมา สิทธิราช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHUTIMA SITTHIRACH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ปรสิตวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรสิตวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 78/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการป้องกันของกัมส์นาโนเอ็นแคปซูลเคอร์คูมินต่อการกำเริบของภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงและฟรุกโตสสูง โดยการติดเชื้อโอพิสทอร์ชีสวิเวอร์รินีในแฮมเตอร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Preventive effect of gums-nanoencapsulated curcumin on the exacerbation of high-fat/high-fructose diet-induced nonalcoholic fatty liver disease by Opisthorchis viverrini infection in hamsters 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 27 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ คำสั่งที่ 22/2562 ลว 9 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ คำสั่งที่ 22/2562 ลว 9 มกราคม 2562