2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615070022-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เกียรติศักดิ์ ก้อนด้วง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KIETTISAK KONDAUNG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 165/2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Preventive behavior against liver fluke infestation among health Care officers of Mukdahan Provincial health office 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งที่ 203/2563 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤษภาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วริสรา ลุวีระ คำสั่งที่ 647/2562 ลว 24 เมษายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-