2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615070034-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อัจฌาศรัย ศิริประยงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AUTCHASAI SIRIPRAYONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการเสริมฤทธิ์ของเฟจและยาปฏิชีวนะต่อเชื้อก่อโรคเมลิออยโดซิส 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Synergistic effect of phage and antibiotic against Burkholderia pseudomallei 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 มีนาคม 2563 คำสั่งที่ 494/2563 ลว 19 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 24 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อุมาพร ยอดประทุม คำสั่งที่ 1011/2562 ลว 18 มิถุนายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. รศนา วงศ์รัตนชีวิน คำสั่งที่ 1011/2562 ลว 18 มิถุนายน 2562