2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615070040-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. KONE OUMA SENVORASINH ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. KONE OUMA SENVORASINH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชวิทยา แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของสารสกัดใบขลู่ด้วยน้ำที่มีต่อการบีบตัวของทางเดินอาหารและลำไส้ใหญ่หรือทวารหนักอักเสบจากสารเคมีในสัตว์ทดลอง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effects of aqueous extract of Pluchea indica leaves on gastrointestinal motility and chemical-induced inflammation at colon or rectum in experimental animals 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มิถุนายน 2562 คำสั่งที่ 934/2562 ลว 12 มิย 62
D อนุมัติเค้าโครง 27 มิถุนายน 2562 Turnitin 52%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2563 คำสั่งที่ 934/2563 ลว 29 พฤษภาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 2 กรกฎาคม 2563 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
F รับรองการแก้ไข 23 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 สิงหาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จินตนา สัตยาศัย คำสั่งที่ 1720/2561 ลว 19 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. คัชรินทร์ ภูนิคม คำสั่งที่ 1720/2561 ลว 19 กันยายน 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Anti-Hemorrhoidal Activity of Pluchea indica Leaves Aqueous Extract in Croton Oil-Induced Hemorrhoids in Experimental Animals. 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Med J)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร  
ISBN/ISSN Srinagarind Med Journal  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 June 2019 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน 11  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 590-594  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ