2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615080001-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เบญจพร โคกแปะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ฺBENJAPORN KOKPAE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สังคมวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 135/2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การผสมกลมกลืนในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE ASSIMILATION IN THE SECOND GENERATION OF MYANMAR MIGRANT WORKERS IN SAMUT SAKHON PROVINCE 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 283/2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาว ดุษฎี อายุวัฒน์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 283/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แรงงานก่อสร้างข้ามชาติกับความเป็นชายขอบในชุมชนก่อสร้าง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 ตุลาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 ตุลาคม 2561 ถึง 26 ตุลาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอดรธานี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอดรธานี  จังหวัด/รัฐ อดรธานี 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 379-399  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper