2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615080002-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ลักษมี แก้ววงศ์ใหญ่ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LAKSAMEE KAEWWONGYAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สังคมวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แรงปรารถนากับการย้ายถิ่นข้ามชาติ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Desire and international migration 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 271/2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 กันยายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 25 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 271/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-