2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615090011-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ทัศนีวรรณ เชื้อเจ็ดตน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. TASSANEEWAN CHUEAJETTON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
แผนการศึกษา พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ภาวะขาดธาตุเหล็กและธาลัสซีเมียในผู้บริจาคโลหิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกความเข้มข้นฮีโมโกลบิน 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) Iron deficiency and thalassemia among low hemoglobin deferred donors 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. หทัยชนก ศรีวรกุล