2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615110011-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กรรณิการ์ กาญจนสุวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANNIKA KANCHANASUWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 73/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาหนึ่ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEPRESSION AMONG STUDENTS IN A MAJOR OF HEALTH SCIENCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 ตุลาคม 2562
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤศจิกายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 3 มิถุนายน 2563
F รับรองการแก้ไข 8 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 140/2562 ลว. 18 มิถุนายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-