2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615110014-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุพิชญา หอมทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPITCHAYA HOMTHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 106/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FACTORS RELATED TO HAND FOOT AND MOUTH DISEASE PREVENTION BEHAVIOR AMONG PARENTS OF CHILDREN IN DAY CARE CENTER, NAIMUEANG SUB-DISTRICT, MUEANG DISTRICT, KHON KAEN. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 ตุลาคม 2562
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 29 พฤศจิกายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 29 พฤศจิกายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 4 มิถุนายน 2563
F รับรองการแก้ไข 3 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 140/2562 ลว. 18 มิถุนายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-