2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615110076-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศศิวรรณ ขันทะชา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SASIWAN KHANTHACHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทุกภาควิชาร่วมกันสอน  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 118/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูแลตนเองและความเชื่อเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายเชื้อชาติ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ASSOCIATION OF SELF-CARE BEHAVIORS AND BELIEF ABOUT DIABETES WITH GLYCEMIC CONTROL OF TYPE 2 DIABETIC PATIENTS IN MULTIETHNICITY AREAS, NAKAE DISTRICT NAKHONPHANOM PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 ตุลาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 ตุลาคม 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 มิถุนายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 145/2562 ลว. 20 มิถุนายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-