2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615110083-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิภาพร มหาแสน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NIPAPORN MAHASAEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ของปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มในน้ำประปาหมู่บ้าน กับประสิทธิผลของคลอรีน จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ASSOCIATION OF TOTAL , FAECAL COLIFORM BACTERIA IN VILLAGE WATER SUPPLY AND CHLORINATION EFFECTIVENESS , KHONKAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 99/2562 ลว.14 พ.ค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-