2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615130007-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนานนท์ เหล่ากุลดิลก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANANON LAOKULDILOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมจัดฟัน  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทันตกรรมจัดฟัน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความเที่ยงตรงของดอลฟินซอฟท์แวร์ในการทำนายใบหน้าเสมือนจริง เพื่อวางแผนผ่าตัดกระดูกขากรรไกร ร่วมกับการใช้เฝือกศัลยกรรมสามมิติ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Accuracy of Dolphin Software in Virtual Prediction for Orthognathic Surgical Planning combined with Adjunctive 3D Surgical Splint 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กันยายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 3 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พูนศักดิ์ ภิเศก คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 139/2562 ลว. 19 กค 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความเที่ยงตรงของดอลฟินซอฟท์แวร์ในการทำนายใบหน้าเสมือนจริง เพื่อวางแผนผ่าตัดกระดูกขากรรไกร ร่วมกับการใช้เฝือกศัลยกรรมสามมิติ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
ชื่อการประชุม Community-led Social Innovation in the Era of Global Changes amidst Covid-19 Crisis 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
สถานที่จัดประชุม อาคารอเนกประสงค์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ CP06  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper