2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615130024-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อุบลวรรณ ทัพสุริย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss UBONWAN TAPSURI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) กำลังยึดเฉือนของไบโอเดนทีนต่อวัสดุเรซินคอมโพสิต : ผลของระยะเวลาก่อตัว และชนิดของสารยึดติด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SHEAR BOND STRENGTH OF BIODENTINE TO COMPOSITE : THE EFFECT OF SETTING TIME AND TYPES OF ADHESIVE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม คำสั่งคณะทันตแพทย์ที่ 07/2562 ลว. 4 มค 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของระยะเวลาก่อตัวต่อกำลังยึดเฉือนของไบโอเดนทีนต่อเรซินคอมโพสิต  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 18 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม lสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
Proceeding Paper Volume 1/2564  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 196-203  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper