2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615150003-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กิ่งแก้ว สีทน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KINGKAEO SITHON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งอะซิติลโคลีนเอสเทอเรสและโมเลกุลาร์ด๊อกกิงของสารสำคัญจากต้นส่งฟ้า (Clausena harmandiana) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Study of Acetylcholinesterase Inhibition and Molecular Docking of Isolated Compounds from Clausena harmandiana 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 23 พฤษภาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 พฤษภาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 4 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 9 กรกฎาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าเล่ม
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 265/2561 ลว.9 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส กับสารสำคัญจากต้นส่องฟ้า ด้วยวิธีโมเลกุลาร์ด็อกกิง 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU Heritage Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กันยายน 2563 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ