2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615150016-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สิรินทรา นาหอคำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRINTRA NAHORKHAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 144/2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเตรียมและการประเมินเมล็ดข้าวพญาลืมแกงเป็นเม็ดขัด และการทดสอบความคงสภาพ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Preparation and evaluation of Phaya Leum Kaeng rice grains as scrub beads and stability testing 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 กันยายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 19 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภาส คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 179/2562 ลว.17 มิย.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-