2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615150018-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มนัสชนก จำปา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MANUSCHANOK JAMPA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 152/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาเพื่อพัฒนาสารตัวกรองรังสียูวีจากสารสกัดธรรมชาติที่เตรียมจากผลิตผลทางการเกษตรท้องถิ่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Study for development of UV filtering agents from natural extracts derived from local agricultural products 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. แคทรียา สุทธานุช คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 266/2561 ลว.9 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-