2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615150019-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เพ็ญพิมล จิตรวุฒิวาสน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PENPIMOL JITWUTHIWAS
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมแผนไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ฤทธิ์การบำบัดอาการผิวหนังอักเสบของตำรับยาแผนไทยที่ถูกคัดเลือกในสัตว์ทดลอง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Therapeutic Effect of Selected Thai Traditional Formulas on Dermatitis Animal Model 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 เมษายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 29 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 236/2562 ลว.24 กค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สมชาย สุริยะไกร คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 376/2562 ลว.7 พย.2562