2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615150031-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วีรศักดิ์ แผ่นเงิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WEERASAK PANNGERN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การจัดการเภสัชกรรม  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Well-being Spirituality of End Stage Renal Disease Patients with Comprehensive Conservative Management in Mancha Khiri Hospital, Khon Kaen Province 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 27 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 235/2562 ลว.24 กค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-