2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615150044-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิตยา งามแข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NITTAYA NGAMKHAE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 111/2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดตำรับกลีบบัวแดงและการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Optimized extraction techniques for Kleeb Bua Daeng formula and HPLC development 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 73/2562 ลว.14 มีค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 91/2562 ลว. 1 เมย.2562