2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615180002-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปริยากร เหล่าพิเดช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PARIYAKRON LAOPIDET
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สัตวแพทยสาธารณสุข  คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวแพทย์สาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความชุกของเชื้อเอนเทอโรคอคไคที่ดื้อต่อยาแวนโคมัยซินในผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากสัตว์ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Prevalence of vancomycin resistant enterococci (VRE) in food of animal origin : A systematic review and meta-analysis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน คำสั่งที่ 276/2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-